อย่าถามว่าคณิตได้เกรดไร ขนาดใช้เครื่องคิดเลขได้กูยังผิดเลย- -

© 2017 upnews.com